Propozice

Místní propozice
pro

Plachtařské mistrovství ČR JUNIORŮ A AKADEMIKŮ a šumperský POHÁRSoutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky
z pověření Plachtařské komise AeČR
ve dnech 11.7. - 23.7.2004
Aeroklub Šumperkna letišti Šumperk.


Soubory ke stažení:propozice_pmcrj04.docpropozice_pmcrj04.pdf
1. Základní ustanoveníSoutěž je pořádána v souladu se Sportovním řádem díl 3. – Kluzáky, Dodatku (Annexu) A k tomuto řádu a Sportovním řádem - všeobecný díl.
Dále je pro tuto soutěž závazným dokumentem Soutěžní řád AeČR – bezmotorové létání (dále jen SŘ) platný od 1.1.2004, ve kterém jsou uvedeny odchylky od výše uvedených dokumentů. Dále z hlediska zařízení pro kontrolu letu je závazné stanovisko uvedené v Zápise z jednání plachtařské komise ze dne 18.10.2003.
Postupy a procedury vyplývající z těchto dokumentů jsou zpracovány v těchto Místních propozicích.

A. Údaje o soutěži

1.2. Název soutěže

Plachtařské mistrovství ČR juniorů a akademiku 2004
Šumperský pohár 2004
1.3. Místo konání soutěže - údaje o letišti

Místo konání Letiště Šumperk - LKSU
Zeměpisná šířka (Latitude): 49°57‘34‘‘N
Zeměpisná délka (Longitude): 017°01‘09‘‘E
Nadmořská výška (ELEV): 335 m / 1099 ft
Dráha (RWY): 180°/360° (700x115 m, tráva)
240° (700x90 m, tráva)
Frekvence (FREQ): 122,600 MHz
1.4. Časový rozvrh soutěže

Termín oficiálních přihlášek

Termín oficiálních přihlášeka zaplacení vkladů: 11.6.2004(Pá)
Termín pro změnu třídy: 10.7.2004 (So)
Registrace: 10.7.2004 (So) od 14:00 do 19:00
Porada účastníků soutěže: 10.7.2004 (So) ve 20:00
Oficiální zahájení + 1. briefing: 11.7.2004 (Ne) v10:00
Soutěžní období: 11.7.2004 (Ne) - 23.7.2004 (Pá)
Závěrečná párty: 23.7.2004 (Pá) od 19:00
Oficiální ukončení soutěže: 24.7.2004(So) v 10:00

Odjezdy a odlety: 24.7.2004 (So) od 11:00
1.5. Organizátor soutěže

(Údaje pro korespondenci a zaslání přihlášek)
Organizátorem soutěže je z pověření AeČR Aeroklub Šumperk.
Adresa: Aeroklub Šumperk
letiště
787 01 Šumperk
Telefon: (+420) 583 212067
pmrj2004@aeroklub-sumperk.cz
http://pmrj2004.aeroklub-sumperk.cz
Bankovní spojení: ČSOB Šumperk
číslo účtu: 277252163/0300
1.6. Organizační štáb soutěže

Ředitel soutěže: Martin Ficnar
Zástupce ředitele soutěže: RNDr. Pavlína Horáčková
Hlavní rozhodčí: Ing. Jan Podhrázský
Task Setter: Ing. Jan Podhrázský
Technik: Petr Šmakal
Hospodář: Dana Kellnerová
Meteorolog: RNDr. Jacek Kerum
1.7. Jury
Předseda jury: bude představen na první poradě účastníků
Členové jury: budou představeni na první poradě účastníků

B. Všeobecně

1.8. Cíle soutěže

Hlavní cíle Plachtařského mistrovství ČR juniorů a akademiků 2004
(dále jen PMRj2004) jsou:
1.9. Třídy soutěže

Na základě platného SŘ se PMRj2004 bude konat v těchto třídách:
1.9.1. Klubová třída s handicapem

Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 7.7.6. Sportovního řádu FAI, dílu 3 (dále jen SC3) a zařazené do indexového listu DAeC.
Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem DAeC rovným nebo nižším 106.
Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100 (ASW-19).
Vodní přítěž není povolena.
1.9.2. Kombinovaná třída s handicapem

Soutěže Kombinované třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu DAeC.
Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 108 (Discus).
Vodní přítěž je povolena.
1.9.3. Handicapový faktor

Pro porovnání výkonnosti kluzáků různých typů slouží jejich Handicap H.
Soutěž bude bodována za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor.
Základem pro stanovení handicapů je Indexový list německého aeroklubu DAeC, který je dostupný na webové adrese:

Pro účely soutěže bude platit poslední platná aktualizace indexů
Pokud není typ kluzáku uveden v seznamu DAeC, bude použit handicap kluzáku uvedený v pravidlech CPS pro soutěžní rok 2004. V případě že kluzák není uveden ani v seznamu DAeC ani v pravidlech CPS 2004, je nutné postupovat podle SŘ 5.1.7
Handicapy těchto kluzáků budou upřesněny na první poradě účastníků soutěže.
1.10. Platnost soutěže

Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného SŘ.
Minimální počet startujících (členů AeČR) ve třídě, nutný pro její otevření, a pro vyhlášení juniorského Mistra ČR v dané třídě je 10.
Pokud nebude při zahájení soutěže naplněna podmínka minimálního počtu startujících 10 ve třídě, bude soutěž uskutečněna pouze v Kombinované třídě bez možnosti použití vodní přítěže. Soutěžní tratě potom budou vyhlašovány na kluzák s indexem DAeC 100 (ASW-19).
Minimální počet startujících v Šumperském poháru není omezen.
Konečné rozhodnutí o třídách, ve kterých bude soutěž probíhat, oznámí pořadatel na první poradě soutěžících před začátkem soutěže.
Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.
Soutěž bude platná, pokud se v soutěžním období od 11.7. do 23.7.2004 uskuteční v jednotlivých třídách alespoň 4 bodované soutěžní úkoly.
1.11. Pravidla létání a bezpečnost letu

C. Soutěžící

1.12. Vklad

Vklad soutěžícího je 4.200,- Kč.
Vklad musí být zaplacen nejpozději do 11.6.2004 složenkou nebo bankovním převodem na účet Aeroklubu Šumperk uvedený v odstavci 1.5. Místních propozic.
Jako variabilní symbol uvede soutěžící číselnou část imatrikulace kluzáku, který uvedl v přihlášce. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby soutěžícího.
Z vkladu bude kryto startovné na krytí organizačních výdajů.
Všem soutěžícím bude u AK Šumperk zřízeno osobní konto. O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni. Při ukončení soutěže bude s každým soutěžícím provedeno konečné vyúčtování.
Povinností soutěžícího je mít u AK Šumperk neustále kladné konto. V případě záporného konta může být soutěžícímu odepřen soutěžní vzlet.
Soutěžící může na účet AK Šumperk zaslat finanční částku nad rámec vkladu, která mu bude automaticky připsána na osobní konto.
1.13. Nominace

Nominace soutěžících na PMRj2004 se řídi pravidly ustanovenými ve SŘ.

Statut juniora: dovršení maximálně 25 let v roce 2004.
Statut akademika: platný studijní průkaz (index) prezenčního, nebo kombinovaného, nebo postgraduálního studia a absolventi 1 rok po promoci podle uzavřeného studijního průkazu (nevztahuje se na již ukončené postgraduální
1.14. Celkový počet povolených přihlášek

Kapacitní omezení letiště Šumperk je 50 soutěžících kluzáků. Při vyšším počtu přihlášených soutěžících může Organizátor odmítnout účast volně nominovaných a zahraničních účastníků.
Maximální počet soutěžních kluzáků v jedné třídě je 50.
1.15. Přihlášky a Propozice

Všem nominovaným soutěžícím i náhradníkům bude do domovského Aeroklubu zaslána přihláška v papírové formě.
Přihláška bude společně s Propozicemi soutěže publikována v elektronické formě na webové stránce soutěže http://pmrj2004.aeroklub-sumperk.cz. Propozice soutěže budou publikovány pouze v elektronické formě.
Řádně vyplněná přihláška soutěžícího musí být odeslána nejpozději do 11.6.2004 na kontakt uvedený v bodě 1.5. těchto Místních propozic (poštovní adresa nebo e-mail). Přihláška může být podána také pomocí on-line formuláře přístupného na webové stránce soutěže. Potvrzení o zaslání vkladu nemusí být posíláno. Zaplacení vkladu bude ověřeno z výpisu účtu Aeroklubu Šumperk.
1.16. Doklady soutěžícího
1.16.1. Soutěžící předloží při registraci následující osobní doklady:
1.16.2. Soutěžící předloží při registraci následující doklady o kluzáku:

Organizátor soutěže doporučuje havarijní pojištění kluzáku na dobu soutěže s platností pro tuto soutěž.

D. Technické požadavky

1.17. Zařízení pro kontrolu letu

Pro kontrolu letu musí být použito jedno primární zařízení pro kontrolu letu a může být použito záložní zařízení pro kontrolu letu (záložní zařízení je nepovinné). Jako primární a jako záložní zařízení může být použito buď zařízení GNSS FR splňující požadavky bodu 5.4. Annexu A, nebo zařízení nehomologované, schválené pro tento účel Plachtařskou komisí AeČR.
Seznam schválených zařízení GNSS FR je uveden na webové stránce FAI http://www.fai.org/gliding pod odkazem GNSS FR.
Soutěžící musí zajistit pro své zařízení ke kontrole letu zdroj, napájecí a datový kabel sloužící pro download dat do PC.
Procedura manipulace se zařízením ke kontrole letu bude upřesněna na první poradě účastníků soutěže.
1.17.1. Kontrola výšky a nepřetržitosti letu

V případě použití nehomologovaného zařízení pro kontrolu letu musí být kluzák vybaven zařízením zaznamenávajícím tlakovou výšku - barografem.
Ke GNSS FR, nebo barografu musí pilot na vyžádání doložit cejchovní křivku, která není starší 2 let.
Jako barograf je možné použít elektronický barograf zaznamenávající barometrickou výšku určený pro závěsné létání, nebo paragliding, při splnění podmínek uvedených v příloze F platných Pravidel CPS.
Před soutěžním vzletem je soutěžící povinen předložit svůj barograf ke kontrole oficiálnímu pozorovateli, který provede jeho kontrolu a zaplombování.
Přípravu barografu si zajišťuje soutěžící.
Procedura manipulace s barografy bude upřesněna na první poradě účastníků soutěže.
1.17.2. Fotokontrolanemůže být použita pro kontroluletu.
1.18. Letecká mapa

Každý soutěžící bude vybaven aktuální leteckou mapou zobrazující platnou ICAO situaci území ČR a obsahující všechny prostory důležité pro letecký provoz.
1.19. Přístroje umožňující let za IFR
Přístroje umožňující let za IFR, nebo v mracích, musí být buď vymontovány z kluzáku nebo musí být prokazatelně znemožněna jejich funkce.
1.20. Požadavky na protikolizní značení kluzáků

Reflexní protikolizní značení soutěžních kluzáků není nařízeno, je ale doporučeno.
1.21. Postupy pro kontrolu hmotnosti letadla

Hmotnost kluzáku nesmí překročit maximální povolenou vzletovou hmotnost kluzáku stanovenou letovou příručkou při dodržení ustanovení odstavce 4.2. Annexu A.
Kluzáky klubové třídy musí celou soutěž absolvovat při letové hmotnosti, s kterou odstartovaly do 1. soutěžního úkolu.
Organizátor může před vzletem kontrolovat vzletovou hmotnost kluzáků.

E. Všeobecné letové postupy

1.22. Jednotky

Oficiální čas soutěže:…………...........středoevropský letní čas (SELČ)
Rychlost: ……………………………… km/h
Rychlost větru: m/s
Síla stoupání: m/s
Výška: m, ft, FL (×100 ft)
QFE m (AAL)
QNH m (MSL)
QNH Altitude ft (MSL)
Letová hladina (Flight Level) FL (×100 ft) (výškoměr na 1013,25 hPa)
Vzdálenost m, km
1.23. Radiová korespondence

Dispečer AFIS a příletová páska na letišti Šumperk budou po celou dobu závodů na frekvenci 122,600 MHz.
Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pro soutěžní lety frekvence, na kterých je komunikace soutěžících zakázána. Tyto frekvence budou stanoveny na briefingu.

F. Letové úkoly

1.24. Typy vyhlašovaných letových úkolů

Během PMRj2004 budou vyhlašovány tyto letové úkoly. V průběhu soutěže musí Organizátor zvolit alespoň dva různé typy úloh, ale žádná z nich nesmí být použita při více než 67 % soutěžních dnů Mistrovství. Penalizace M (viz. bodovací vzorec) pro piloty, kteří nedosáhli cíle u vzdálenostních disciplín nebude použita (bude použita pouze u úlohy ST-AA).
1.24.1 Soutěžní – (Racing task) rychlostní lety po deklarované trati

Letové úkoly přes jeden nebo více OB s předem určeným směrem obletu. Organizátor určí počet OBT a jejich směr obletu. Soutěžící musí obletět OBT v předepsaném pořadí a protnout stanovenou cílovou pásku (dosáhnout KBT).Bodové hodnocení musí brát v úvahu dosaženou vzdálenost soutěžícího a v případě dokončení soutěžního úkolu i jeho rychlost. Dosaženou vzdáleností soutěžícího v případě dokončení rychlostního úkolu je součet délek všech ramen tratě od VBT, přes řádně a ve správném pořadí dosažené OBT do KBT. Všichni soutěžící, kteří dokončí rychlostní úkol RACING budou mít stejnou dosaženou vzdálenost. V případě nedokončení rychlostního úkolu RACING je dosaženou vzdáleností soutěžícího součet délek všech ramen tratě od VBT přes všechny řádně dosažené OBT plus vzdálenost nedokončeného ramene trati. Vzdáleností nedokončeného ramene tratě se rozumí celková vzdálenost nedokončeného ramene mínus vzdálenost mezi místem přistání a následujícím OBT (případně KBT u posledního ramene trati). V případě, že je vzdálenost nedokončeného ramene trati záporná, potom se tato vzdálenost bere jako rovná nule.
1.24.2 Rychlostní úloha přes určené prostory - (ST/AA) rychlostní lety přes AA (plochy)

Organizátor určí počet a tvar určených prostorů a pořadí jejich dosažení. Dále stanoví minimální dobu trvání úkolu (určený časový interval).
Na briefingu musí být soutěžící seznámeni s nominální délkou trati, což je vzdálenost přes středy určených prostorů a dále s maximální a minimální vzdáleností, kterou lze letem přes určené prostory dosáhnout. Tyto údaje musí být uvedeny v zadání denního úkolu.
Soutěžící musí proletět určenými prostory ve stanoveném pořadí a protnout cílovou pásku. Cílem je dosáhnout co největší rychlost v určeném čase.
Počet bodů za disciplínu je dán součtem bodů za dosaženou vzdálenost a bodů za dosaženou rychlost, přičemž hodnoty jsou definovány následovně:
Ve všech případech je v určených prostorech brán takový fix, který zajišťuje největší vzdálenost pro soutěžícího.
Jestliže se soutěžící vrátí na letiště soutěžního vzletu a dosáhl všech určených prostorů v určeném pořadí, pak dosažená vzdálenost je součet vzdálenosti mezi bodem odletu, přes body v určených prostorech do cíle.
Jestliže soutěžící přistál na posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je součtem vzdáleností z bodu odletu, přes body v určených prostorech do cíle, mínus vzdálenost z místa přistání do cíle. Pokud tato vzdálenost má zápornou hodnotu, pak tato vzdálenost je rovna nule.
Jestliže soutěžící přistál na jiném než posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je vzdálenost z bodu odletu přes body v dosažených určených prostorech a do bodu následujícího nejbližšího určeného prostoru od místa přistání, minus vzdálenost z místa přistání do nejbližšího bodu následujícího určeného prostoru. Pokud tato vzdálenost má zápornou hodnotu, pak tato vzdálenost je rovna nule.
Pořadatelé musí penalizovat závodníky, kteří nedoletěli do cíle a to odečtením hodnoty od dosažené vzdálenosti, která se rovná poloviční vzdálenosti mezi místem přistání a cílem.
Dosažená rychlost je rovna podílu dosažené vzdálenosti dělené časovým intervalem, který uplynul od posledního zaznamenaného času odletu soutěžícího a jeho času při průletu cílem, nebo dělené určeným časovým intervalem , podle toho, která hodnota je větší. Dosažená vzdálenost je pak součtem jednotlivých ramen, přičemž v určených prostorech se bere vždy takový fix, který zaručuje co největší uletěnou vzdálenost.
1.24.3. Úloha na vzdálenost přes určené prostory – (DT/AA) na vzdálenost přes AA (plochy)

Organizátor určí počet a tvar určených prostorů a pořadí jejich dosažení. Dále stanoví maximální dobu trvání úkolu (určený časový interval).
Na briefingu musí být soutěžící seznámeni s nominální délkou trati, což je vzdálenost přes středy určených prostorů a dále s maximální a minimální vzdáleností, kterou lze letem přes určené prostory dosáhnout. Tyto údaje musí být uvedeny v zadání denního úkolu.
Soutěžící musí proletět určenými prostory ve stanoveném pořadí a protnout cílovou pásku. Cílem je dosáhnout co největší vzdálenost v určeném čase.
Bodovacím kritériem u tohoto typu úkolu je pouze dosažená vzdálenost závodníka. Za tento typ úkolu nejsou udělovány žádné rychlostní body. Dosažená vzdálenost je pak součtem jednotlivých ramen, přičemž v určených prostorech se bere vždy takový fix, který zaručuje co největší uletěnou vzdálenost.
Dosažená vzdálenost závodníka je určována následovně:
Jestliže závodník protnul cílovou pásku před vypršením času ukončení úkolu a protnul pozorovací sektory všech určených prostorů v řádném pořadí, pak jeho dosažená vzdálenost je vzdálenost z bodu odletu závodníka přes všechny určené prostory do cílové pásky.
Jestliže dojde k vypršení času ukončení úkolu na posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je vzdálenost z VBT přes určené prostory do KBT mínus vzdálenost od posledního platného fixu v čase bezprostředně před vypršením ukončení úkolu do KBT. Tento platný fix musí navíc být nad minimální výškou pro ukončení úkolu. V případě, že taková vzdálenost je menší než nula, pak se bere rovná nule.
Pokud dojde k vypršení času ukončení úkolu na jakémkoliv jiném než posledním rameni, pak dosažená vzdálenost je součtem vzdáleností z VBT přes všechny řádně dosažené určené prostory plus vzdálenost do nejbližšího bodu následujícího určeného prostoru, který je nejblíže poslednímu validnímu fixu před vypršením času ukončení úlohy. Od této celkové vzdálenosti se odečte vzdálenost tohoto nejbližšího bodu od shora zmíněného posledního platného fixu. Je-li takto vypočtená vzdálenost na nedokončeném rameni menší než nula, pak se bere její hodnota jako nula.
Čas ukončení soutěžního úkolu je dán vyhlášeným intervalem, který musí být zaznamenán na vyhlášení soutěžního úkolu. Skutečný čas ukončení úkolu je dán připočtením vyhlášeného časového intervalu k času posledního platného odletu soutěžícího uskutečněného v době od otevření do uzavření odletu..
Pořadatel nebude udělovat penalizaci soutěžícím, kteří nedosáhli soutěžní letiště.
Pořadí v disciplíně je dáno počtem uletěných kilometrů v časovém intervalu.
1.24.4. Úloha na vzdálenost volená pilotem – (DT/PS) na vzdálenost přes pilotem volené OBT

Organizátor vyhlásí skupinu OBT a maximální dobu trvání letového úkolu (určený časový interval).
Soutěžící má z úkol uletět co největší vzdálenost v určeném časovém intervalu z VBT do KBT přes OBT, který vybírá z bodů určených organizátorem. Maximální počet OBT, které může soutěžící zvolit je 10. V případě, že organizátor vyhlásí jeden nebo více OBT jako povinné, pak se o tento počet snižuje počet volitelných bodů pilotem.
Otočné body ve skupině mohou být vybírány libovolně s dodržením pravidla, že mezi dosažením stejného otočného bodu musí soutěžící proletět přes pozorovací sektory dvou jiných otočných bodů (tzv. pravidlo trojúhelníku). Výjimku tvoří poslední dvě ramena, které mohou mít tvar návratu z KBT přes poslední OBT zpět do KBT. Minimální ani maximální vzdálenost mezi otočnými body není omezena. Pro splnění soutěžního úkolu musí soutěžící dosáhnout alespoň jeden otočný bod, kromě toho, který byl na briefingu vyhlášen jako povinný.
Časový interval soutěžního úkolu je dán vyhlášeným intervalem, který musí být zaznamenán na zadání denního úkolu. Konkrétní interval soutěžícího pro splnění úkolu je dán připočtením vyhlášeného časového intervalu k času posledního platného odletu soutěžícího uskutečněného v době od otevření do uzavření odletu.
Bodovacím kritériem u tohoto typu úkolu je pouze dosažená vzdálenost závodníka. Za tento typ úkolu nejsou udělovány žádné rychlostní body.
V případě, že soutěžící dosáhne KBT před časem ukončení letového úkolu, potom je dosaženou vzdáleností soutěžícího vzdálenost z VBT přes všechny prokazatelně dosažené OBT do KBT.
V případě, že soutěžící nedokončil soutěžní úkol (přistál mimo letiště vzletu), nebo pokračuje v letu i po čase ukončení úkolu, pak jeho soutěžní vzdálenost je vzdálenost od VBT přes všechny řádně dosažené OBT s připočtením vzdálenosti z posledního OBT do místa přistání nebo do místa, kde se kluzák nacházel v čase ukončení úkolu a byl nad minimální vyhlášenou výškou pro ukončení úkolu. Takové místo se musí nacházet uvnitř soutěžní oblasti, pokud byla organizátorem vyhlášena. Pokud se toto místo nachází mimo takovou oblast, pak dosažená vzdálenost bude VBT- všechny řádně dosažené OBT – hranice oblasti.
Pořadatel nebude udělovat penalizaci soutěžícím, kteří nedosáhli soutěžní letiště.
Pořadí v disciplíně se odvodí ze sestupně seřazených soutěžních vzdáleností, dosažených ve vyhlášeném časovém intervalu pro tuto úlohu.

G. Soutěžní postupy

1.25. Hranice letiště

Hranice letiště Šumperk jsou stanoveny Přílohou 1.
1.26. Hranice místa konání soutěže

Hranice místa konání soutěže jsou stanoveny Přílohou 2.
1.27. Vzdušný prostor

Pro kontrolu narušení omezených a zakázaných prostorů budou použity oficiální soubory se vzdušným prostorem ČR zpracované PK AeČR pro rok 2004.
1.28. Porada účastníků soutěže

Před zahájením soutěže dne 10.7.2004 ve 20:00 svolá Organizátor poradu všech soutěžících a účastníků soutěže, na které budou doplněna pravidla soutěže a vysvětlena organizace a zvláštnosti letového provozu na letišti Šumperk.
Účast všech soutěžících na této poradě je povinná.
1.29. Briefing

Briefing se bude konat každý den zpravidla v 10:00 hodin. Budou na něm podávány informace týkající se denního úkolu, meteorologické informace, informace o omezeních ve vzdušném prostoru, případně jiné důležité informace.
Termín briefingu může organizátor posunout dle aktuální situace. Tuto změnu oznámí účastníkům soutěže včas a vhodným způsobem.
Účast na briefingu je povinná pro všechny soutěžící. Výjimky povoluje ředitel soutěže.
1.30. Plnění vodou

Organizátor zajistí plnící místa s hadicemi pro plnění vodou. Pro urychlení procedury plnění vodou doporučuje soutěžícím zajistit si vlastní kanystry.
1.31. Grid

Transporty kluzáků na Grid si soutěžící zajišťují individuálně.
Soutěžní kluzáky musejí být na Gridu před časem stanoveným Organizátorem.
Pokud nebude kluzák na Gridu ve stanoveném čase, může být soutěžícímu zamezeno Organizátorem v umístění kluzáku na Gridu do doby bezpečného ukončení vzletů.
Kluzáky budou rovnány na Gridu v takovém pořadí, aby byla dodržena vylosovaná řada startovního pořadí soutěžícího. Pořadí kluzáku v rámci startovní řady může být zaměněno s kluzáky ve stejné startovní řadě.
Vypouštění vodní přítěže na Gridu bude upřesněno každý den na briefingu.
V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla umístěna mimo vzletový a přistávací pás (VPP) na místě vyhrazeném Organizátorem.
Všechna vozidla se budou po VPP pohybovat s rozsvícenými tlumenými světly.
1.32. Aerovleky

Cena aerovleku do 700 m AAL činí 470,- Kč.
Soutěžící kluzák se vypne ve stanoveném místě vypnutí po zamávání křídel vlečného letounu. Předčasné vypnutí je zakázáno.
1.33. Postupy pro vzlet motorových kluzáků

Motorizované kluzáky se mohou soutěže zúčastnit v obou třídách (Klubové a Kombinované) za předpokladu, že mají plně funkční zařízení zaznamenávající chod motoru ve spojení s GNSS FR.
1.33.1
Jestliže je vzlet uskutečněn vlastní pohonnou jednotkou, pak musí být tato jednotka vypnuta v určeném prostoru vypnutí pod maximální výškou vypnutí Motorizované kluzáky musí sledovat při letu do prostoru vypnutí trajektorii letu vlečných letounů.
1.33.2
V případě požadavku dalšího soutěžního vzletu musí před jeho uskutečněním motorový kluzák přistát bez spuštění své pohonné jednotky.
1.33.3.
Soutěžní let bude po protnutí odletové pásky považován za ukončený v místě, ve kterém byla spuštěna pohonná jednotka.
1.34. Odletová procedura

Pro odlety bude použita odletová procedura Odletové pásky dle odstavce 7.4.2.b.(i) Annexu A.
Přímá linie 3km na každou stranu se středem v publikovaném výchozím bodu trati, kolmá na první rameno trati (spojnice VBT a 1. OB nebo střed AA). Soutěžní třídy mohou mít rozdílné VBT.
1.34.1. Výškové postupy pro odlety

Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH.
1.34.2. Radiové postupy pro odlet

Otevření odletu bude vyhlášeno rádiem na frekvenci 122,600 MHz a vytyčením pozemního znaku v blízkosti věže LKSU.
Oznámení o otevření odletu bude vyhlášeno rádiem celkem 3×, a to 5 minut a 1 minutu před otevřením odletu a v čase otevření odletu.
Radiové hlášení odletů soutěžících není požadováno.
1.34.3
Použití Event Markeru není požadováno.
1.34.4
Časový interval mezi odlety není stanoven.
1.35. Cílová procedura

Pro přílety bude použita procedura Cílového kruhu dle odstavce 7.7.1.b. Annexu A.
Cílový kruh je definován poloměrem 2 km a středem ve vztažném bodu letiště Šumperk.
Minimální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena. Maximální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena.
Cílová procedura je zobrazena v Příloze 7.
1.36. Doletové postupy

Při příletu na letiště Šumperk bude soutěžící na frekvenci 122,600 MHz.
Soutěžící nahlásí rádiem pátý kilometr od vztažného bodu LKSU (hlášení tedy provede na 3 km před dosažením cílového kruhu).
Po protnutí cílového kruhu se soutěžící rozhodne:
Při radiové korespondenci s Šumperk Info soutěžící vždy uvede svoje startovní číslo. Provádění průletů bude penalizováno!
1.37. Předání letové dokumentace

Soutěžící po letu předá proti podpisu své primární záznamové zařízení sportovní komisi soutěže k vyhodnocení – postup bude stanoven na poradě účastníků soutěže. Má-li pochyb o záznamu primárního zařízení, může proti podpisu předat i záložní zařízení.
Předání GNSS FR po letu musí být provedeno do 30 minut po přistání na letišti Šumperk.
V případě přistání mimo LKSU předá soutěžící záznamové zařízení v nejkratším možném termínu po svém návratu.
Zpoždění bude penalizováno.
Při předávání záznamového zařízení nahlásí soutěžící ústně splnění/nesplnění letového úkolu. V případě nesplnění úkolu nahlásí také počet dosažených traťových bodů (ploch AA).
Po vyhodnocení záznamového zařízení si soutěžící vyzvedne své záznamové zařízení proti podpisu zpět.
1.38. Přistání do terénu

Transporty po přistání do terénu si soutěžící zajišťují individuálně.
Po přistání do terénu musí soutěžící urychleně oznámit své přistání Organizátorovi. Oznámení místa přistání musí obsahovat přesnou polohu místa přistání (např. ve formě zeměpisných souřadnic), čas přistání a dosažené traťové body.
Oznámení místa a času přistání je důležité z hlediska SAR (pátrání a záchrany) a pro zpracování předběžných výsledků letového úkolu.
1.39. Zpětné převleky

Organizátor zajistí zpětné převleky v ceně 70,- Kč za letovou minutu.
Soutěžící může pro převlek využít služeb letiště, na kterém přistál. Musí však nahlásit telefonicky přistání do terénu a po příletu a zařazení do letištního okruhu letiště Šumperk ohlásit rádiem, že se jedná o převlek.

H. Bodování

1.40. Bodovací systém

Pro bodování PMRj2004 bude použit 1000-bodový bodovací systém podle odstavce 8.4. Annexu A.
1.41. Seznam penalizací

Penalizace budou udělovány na základě Seznamu schválených penalizací dle odstavce 8.9. Annexu A.
Pro aplikaci penalizací při použití 1000-bodového bodovacího systému platí mimo jiné ustanovení odstavce 8.8.1.a. Annexu A.
1.42.
V případě, že důvod penalizace není uveden v Annexu A, stanoví bodovou hodnotu penalizace Ředitel soutěže.

I. Protesty

1.43. Protestní lhůta

Protest lze podat pouze proti neoficiálním výsledkům.
Lhůta na podání protestu proti neoficiálním výsledkům je 24 hodin od času jejich zveřejnění. Po uplynutí této lhůty se výsledky stávají oficiálními.
V případě posledního soutěžního dne se lhůta na podání protestu zkracuje na 3 hodiny.
1.44.
Poplatek za protest činí 500,- Kč

2. Ceny a služby

(neuvedené v části 1. Místních propozic)
2.1. Ubytování v kempu

Organizátor zajistí pro soutěžící kemp v areálu letiště Šumperk v ceně:

V ceně za ubytování v kempu je zahrnuta elektrická přípojka.
Děti do 10 let budou v kempu ubytovány zdarma.
Povinností soutěžícího je nahlásit Organizátorovi všechny ubytované osoby starší 10-ti let.
Organizátor doporučuje soutěžícím využívat přednostně plynových tepelných spotřebičů před elektrickými kvůli zajištění bezporuchového chodu elektrické sítě v kempu.
2.2. Stravování

Pořadatel zajistí pro zájemce možnost stravování (snídaně, balíček, večeře) v hodnotě 139,- Kč/osobu/den/ v restauračním zařízení na letišti Šumperk. Stravu lze objednat vždy nejpozději jeden den dopředu, a to i po samostatných položkách za cenu snídaně 32,-Kč, balíček+nápoj 44,-Kč a večeře (polévka, hlavní jídlo, nápoj) 63,-Kč.
2.3. Hangárování

Aeroklub Šumperk je schopen zajistit hangárovací kapacitu pro max. 30 soutěžních kluzáků. Tato kapacita bude rezervována přednostně pro kluzáky typu VSO-10 bez vlastního krytého transportního vozu.

3. Závěrečná ustanovení

3.1
Podepsáním přihlášky na PMRj2004 (případně jejím zasláním e-mailem nebo vyplněním on-line formuláře) soutěžící:
3.2
Na webové stránce http://pmrj2004.aeroklub-sumperk.cz budou průběžně publikovány informace týkající se soutěže. Doporučujeme závodníkům pravidelně sledovat tuto stránku. Na této stránce budou také během závodů průběžně publikovány výsledky jednotlivých disciplín.

4. Přílohy

4.1. Příloha 1 - Hranice letiště, kemp, umístění transportních vozů a kotvení letadel

4.2. Příloha 2 - Hranice soutěžní oblasti

4.3. Příloha 3 - Grid, vzlety a přistání na dráze 180°

4.4. Příloha 4 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 180°

4.5. Příloha 5 - Grid, vzlety a přistání na dráze 360°

4.6. Příloha 6 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 360°

4.7. Příloha 7 - Cílová procedura - Cílový kruh